B.V.B.A. De Hopduvel

B.T.W . BE0460.630.333

GSM : 0475/800545
TEL : 059/515224
e-mail :
jaak .denooze@ skynet. be

 

 

Het verhaal van de poster “ België het Bierland “

The Story of the Poster “ Belgium the Beer Country “

* 13 juni 1982 : Eerste uitgave door Toon Denooze. Na weken van rondrijden en brieven schrijven naar alle brouwerijen, het verzamelen van al die etiketten en het plakken op een groot bord ( toen bestonden de moderne middelen nog niet en alles moest met de hand gebeuren),was de poster eindelijk klaar om aan de pers getoond te worden. 330 bieren verdeeld onder 102 brouwerijen was het resultaat.
* 13 June 1982 : The ever first edition by Toon Denooze. After weeks of driving around and writing letters to all breweries, the labels were placed on a big board (in that time, there were no digital techniques, and everything was hand-made), and the poster was finally ready to be published. The result: 330 Beers subdivided between 102 breweries.

Het was de periode dat het aantal brouwerijen bleef dalen en de vraag was toen, hoeveel bieren er nog zouden overblijven bij een volgende editie. ( bij de samenstelling was er toen al het probleem tussen originele en etiketten bieren = zelfde bieren onder een andere naam, want deze laatste werden uitgesloten)

This was also the period when the amount of breweries, and the demand, were decreasing, and the question arose how many breweries will be featuring the next edition. (With assembling, there was already the problem to know what were original and label beers = the same beers under another name, because the latter were eliminated)

* De jaren ’80 : Een nieuwe wind waaide door het bierland. De poster had de belangstelling voor onze bieren doen toenemen. Er kwamen meer en meer gespecialiseerde biercafé en bierhandelaars en overal werden bierclubs opgericht. Velen hebben in die periode onze biercultuur leren kennen. De brouwerijen speelden daarop in door steeds maar nieuwe bieren te brouwen. ( het was de beginperiode van de eerste biervoordrachten, bierwedstrijden, bieravonden met brouwers, koken met bier, bierfestivals, bierproeven enz…)
* The 80’s: A fresh wind is blowing through the beer landscape. The poster did increase the interest in Belgian beer. More and more speciality beer bars and beer warehouses/shops arose. Also many beer clubs were raised that time. Many have learned the Belgian beer culture in that period. Breweries

anticipated with launching new beers. ( It was the beginning of beer seminaries, beer contests, beer evenings with brewers, cooking with beer, beer festivals, beer tastings, etc…)

Er verdwenen nog een 20-tal brouwerijen, maar deze werden vervangen door nieuwe kleinschalige brouwerijen, denken we maar aan La Chouffe, De Dolle Brouwers. Er was terug leven in de brouwerij voor zij die het overleefd hadden. ( ook internationaal kende de poster een groot succes en zorgde hier ook voor een grotere belangstelling en bekendheid van de Belgische Speciale Bier)

About 20 breweries disappeared, but those were replaced with new small-scale breweries like La Chouffe, De Dolle Brouwers. Life turned back in the breweries, for those who survived. (Also, on an international scale, the poster was a big success, which made Belgian beer, known outside Belgium)

* 1996 Uitgave van de vijfde editie : 420 etiketten verdeeld onder 106 brouwerijen.
* 1996 Publication fifth edition : 420 labels subdivided between 106 breweries.
* 1998 Uitgave van de zesde editie : 460 etiketten verdeeld onder 102 brouwerijen . ( alle bieren waren toen nog aanwezig, alleen werden de afmetingen van de poster iets groter)
* 1998 Publication sixth edition : 460 labels subdivided between 102 breweries. ( all beers were still present that time, only the dimensions of the poster were adapted)
* De jaren ’90 : Alles evolueerde rustig, onder impuls van de talrijke bierclubs werden de bieren meer bestudeerd, sprak men voor het eerst over smaakevolutie, geuren, kleuren enz…. Door allerhande overnames verminderde het aantal brouwerijen , gelukkig waren er de kleine brouwerijen die zorgden voor de nodige smaakvariatie in hun soorten, terwijl de grote de weg naar de export hadden gevonden.
* The 90’s : Everything evolves quietly. Under the influence of many beer clubs, the beers were studied, and beer lovers began to speak about taste evolution, flavors, colors, etc… Due to many take-overs, the amount of breweries decreased. Luckily, it were the smaller breweries which were responsible for the taste variation in all different kinds of beer styles, and this in a period when export has found its way.

* De jaren 2000 : Een nieuwe generatie zorgt voor een ongekend aantal nieuwe brouwerijen en bierfirma’s ( personen die om financiële rede ergens anders brouwen) . Ook het aantal nieuwe bieren is niet meer bij te houden,elke week komt er wel eentje bij. ( Ook bij de familiale brouwerijen kwam een nieuwe generatie ). Vele horeca- zaken breiden hun assortiment uit, de klassieke bieren hadden een vaste plaats veroverd op de prijslijst.
* The years 2000 : A new generation took care of a massive amount of new breweries and beer firms ( people who brew for financial reasons on location) Also, the amount of new beers staggering increased. Nearly every week, a new beer was launched. ( Also with the family breweries, a new generation took over ). A lot of horeca-businesses enlarged their assortment, the classic beers have achieved a fixed place on the menus.
* 2010 : een nieuwe editie : Na 12 jaar een nieuwe editie uitgegeven door Jaak Denooze ( reeds 30 jaar bierfanaat en de laatste 10 jaar patron van Kaffee De Hopduvel in Gent ,die met spijt in het hart nu niet meer bestaat). Na een speurtocht van enkele maanden werd naar 135 brouwerijen een brief gestuurd om de etiketten van hun basisbieren op te sturen, dus geen gelegenheidsbieren. ( er bestaan volgens Jaak 4 soorten brouwerijen : 1. Zij die zelf brouwen met eigen installatie 2. Zij die ergens anders zelf brouwen.

3. Zij die brouwen voor eigen verbruik, privé of in de zaak. 4. Zij die laten brouwen en niets met het brouwen te maken hebben. Bij Jaak’s keuze heeft hij zich beperkt tot de eerste 2 groepen, anders had hij misschien 200 brouwers en 1500 bieren)

Alle brouwerijen waren zeer verheugd voor de nieuwe poster en werkten volledig mee. Al vlug bleek dat het onmogelijk zou zijn om zoals vroeger, alle bieren op de poster te krijgen. Er werden mij ongeveer 900 etiketten toe gestuurd en er was maar plaats voor 550. Er werd in samenspraak met de brouwers een selectie gemaakt, er was begrip voor deze moeilijke keuze. ( 30 jaar steunpilaar voor de kleine brouwerijen, een goede relatie, ze zijn het niet vergeten)

Uiteindelijk zijn er 131 brouwerijen vertegenwoordigd met 560 bieren. Als informatie heb ik toen beslist een blad bij te voegen met alle bieren van iedere brouwerij . ( Iets wat vroeger onderaan de poster stond, maar wegens plaatsgebrek moest verdwijnen)

Een monument uit de bierwereld is terug en kan nationaal en internationaal de weg vinden naar een nieuwe generatie bierfanaten

* 2010 : A new edition : Finally, after 12 years, a new edition has been published. This is the big job of Jaak Denooze ( beer lover since 30 years, and the last 10 years patron of Kaffee De Hopduvel in Ghent, which unfortunately has been discontinued ). After months of extensive research, 135 breweries were contacted to send their label collection of regular beers, so one-time occasion brews were withhold.( According Jaak, there are 4 kinds of breweries 1. Those who brew themselves with own brewery installation 2. Those who brew elsewhere. 3. Those who brew for own consumption, privately or inside the business. 4. Those who let brew, and are not occupied with the actual brewing. Jaak has chosen to make a limitation towards the first two groups. Otherwise the poster would have contained about 200 brewers and 1500 beers).

All breweries were very enthusiastic about this new edition, and the cooperation was tremendous. Soon it was clear that it was impossible to publish all labels. About 900 labels were send, but there was only room for about 550 labels. In dialogue with the brewers, who understood the problem, a selection was made.

( 30 Years of mainstay towards the small breweries, good relationship, they didn’t forget )

Finally 131 breweries are present with a total of 560 beers. As information, Jaak has decided to attach a sheet with the info of all beers and their breweries. ( Something that previous was published at the bottom of the poster, but due to lack of space wasn’t possible anymore )

A monument in the Belgian beer world is back and can find its way on a national and international way towards a new generation of beer lovers.

Toekomst : momenteel is er een wildgroei en oververzadiging dit terwijl de bierverbruik daalt. Hopelijk brengen de komende jaren meer duidelijkheid en is binnen 2 jaar een nieuwe editie mogelijk met alle brouwerijen die er echt mee bezig zijn.

Future : Momentary, there is a wild growth and over saturation, and this while beer consumption decreases. Hopefully, the next years some more clearness will show up, and in two years time a new edition will be published with breweries doing the real thing.